DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

67 Bijbelteksten over Betrouwbaarheid (2/3)

« Psalms 46:1 »
Nederlands BijbelgenootschapKing James Version
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the Lord thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.
En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.
Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.Ye that love the Lord, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)
Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.
Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?For who is God save the Lord? or who is a rock save our God?
In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.In all labour there is profit: but the talk of the lips tendeth only to penury.
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.Faithful is he that calleth you, who also will do it.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.
Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.
Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed.
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Als ik dacht: Mijn voet wankelt – dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up.
Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.
O Here, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid.Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee.
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.
Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.I will not leave you comfortless: I will come to you.
Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.But he that glorieth, let him glory in the Lord. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth.
De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken.The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Bijbeltekst van de dag
De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...