DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geduld

«Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Proverbs 14:29»
Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.
De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.
Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.
Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.
De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.The Lord will fight for you; you need only to be still.
De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.
En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus.May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.
Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich.For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.
's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.
En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.Yet the Lord longs to be gracious to you; therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!
Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love.
Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.
Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.
Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.But the one who stands firm to the end will be saved.
Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.
Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.
En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.
De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap, maar de hoop van de goddelozen zal vergaan.The prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing.

Bijbeltekst van de dag

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...