DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (2/4)

Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.My salvation and my honor depend on God; he is my mighty rock, my refuge.
Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things.
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.
Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.
Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.
Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.
Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth.
Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.”
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.Whoever does not love does not know God, because God is love.
Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.
Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives.
En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.
Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.
Bijbeltekst van de dag
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...