DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.As in water face reflects face, So a man’s heart reveals the man.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.The heart is deceitful above all things, And desperately wicked; Who can know it? I, the Lord, search the heart, I test the mind, Even to give every man according to his ways, According to the fruit of his doings.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Do not let your adornment be merely outward—arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel— rather let it be the hidden person of the heart, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Create in me a clean heart, O God, And renew a steadfast spirit within me.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.But the Lord said to Samuel, “Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees; for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.”
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Let not mercy and truth forsake you; Bind them around your neck, Write them on the tablet of your heart, And so find favor and high esteem In the sight of God and man.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jesus said to him, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.My son, do not forget my law, But let your heart keep my commands; For length of days and long life And peace they will add to you.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity; for God loves a cheerful giver.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Be of good courage, And He shall strengthen your heart, All you who hope in the Lord.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Let the words of my mouth and the meditation of my heart Be acceptable in Your sight, O Lord, my strength and my Redeemer.
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.He heals the brokenhearted And binds up their wounds.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.For assuredly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.I will praise You with uprightness of heart, When I learn Your righteous judgments.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...