DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Hoop

«Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord… Jeremia 29:11»
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.
Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.But they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.You are my hiding place and my shield; I hope in your word.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.
Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.But as for me, I will look to the Lord; I will wait for the God of my salvation; my God will hear me.
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation; for you I wait all the day long.
Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.Let your steadfast love, O Lord, be upon us, even as we hope in you.
En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us.
Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.I wait for the Lord, my soul waits, and in his word I hope.
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.
Één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope that belongs to your call.
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.

Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Know that wisdom is such to your soul; if you find it, there will be a future, and your hope will not be cut off.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De Here is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...