DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Hoop

«For I know the thoughts that I think toward you, saith the… Jeremiah 29:11»
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience; and experience, hope.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.
Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.Therefore I will look unto the Lord; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.Let thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in thee.
En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.
Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope.
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.
De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.The Spirit of the Lord God is upon me; because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound.
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear.
Één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling.
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory.

Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...