DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Hoop

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.
Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.
En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Be strong and take heart, all you who hope in the Lord.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me.
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life.
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.
En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.And hope does not put us to shame, because God’s love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us.
Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.
Ik verwacht de Here, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope.
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners.
Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
Één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called.
Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid.To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.

Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...