DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

21 Bijbelteksten over Liegen

« 1 Peter 3:10-11 »
Nederlands BijbelgenootschapKing James Version
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn naaste laadt.He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.
En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness: All these evil things come from within, and defile the man.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.Deliver my soul, O Lord, from lying lips, and from a deceitful tongue.
Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog.Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.
Een betrouwbaar getuige liegt niet, maar wie leugens uitblaast, is een vals getuige.A faithful witness will not lie: but a false witness will utter lies.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.The fear of the Lord is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.
De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.
Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.
Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds; And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him.
Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Een groot woord past niet aan een dwaas, hoeveel te minder leugentaal aan een edele.Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince.
Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen.Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
Bijbeltekst van de dag
Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies