DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Zoeken

« Jeremías 29:13 »

NBV BGT NBG BB
X
NVI
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen; pero, si lo abandonan, él los abandonará.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.¡Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia!
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.Así dice el Señor al reino de Israel: «Búsquenme y vivirán.»
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: “¡Aquí estoy!”
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Así de dulce sea la sabiduría a tu alma; si das con ella, tendrás buen futuro; tendrás una esperanza que no será destruida.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android