DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Bekering

«Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan… Handelinge 3:19»
En my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom.Repent therefore, and turn back, that your sins may be blotted out.
Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy.
Dra dan vrugte wat by die bekering pas.Bear fruit in keeping with repentance.
Want die Here julle God is genadig en barmhartig, en Hy sal die aangesig van julle nie afwend nie as julle jul tot Hom bekeer.For the Lord your God is gracious and merciful and will not turn away his face from you, if you return to him.
Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.Go and learn what this means: ‘I desire mercy, and not sacrifice.’ For I came not to call the righteous, but sinners.
Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.From that time Jesus began to preach, saying, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”
Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded.
Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.
En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil.And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.
Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor negen-en-negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no repentance.
Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here Here. Bekeer julle dan en lewe.For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God; so turn, and live.
God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent.
En gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent and believe in the gospel.
Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.I have not come to call the righteous but sinners to repentance.
Keer terug na My, spreek die Here van die leërskare, en Ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leërskare.Return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts.
Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.No, I tell you; but unless you repent, you will all likewise perish.
So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents.
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.”
Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak.If you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you; I will make my words known to you.
En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy sewe maal op 'n dag teen jou sondig en sewe maal op 'n dag na jou terugkom en sê: Ek het berou — moet jy hom vergewe.If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him, and if he sins against you seven times in the day, and turns to you seven times, saying, ‘I repent,’ you must forgive him.

Bybelvers van die dag

En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!