DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2015)

Zaterdag 31 oktober 2015

Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.

Vrijdag 30 oktober 2015

Al zou de vijgeboom niet bloeien,
en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
de vrucht van de olijfboom teleurstellen;
al zouden de akkers geen spijs opleveren,
de schapen uit de kooi verdreven zijn
en er geen runderen in de stallingen zijn,
nochtans zal ik juichen in de Here,
jubelen in de God van mijn heil.

Donderdag 29 oktober 2015

Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Woensdag 28 oktober 2015

Een langgerekt hopen maakt het hart ziek,
maar een vervulde begeerte is een boom des levens.

Dinsdag 27 oktober 2015

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.

Maandag 26 oktober 2015

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Zondag 25 oktober 2015

Het hart des mensen overdenkt zijn weg,
maar de Here bestiert zijn gang.

Zaterdag 24 oktober 2015

Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.

Vrijdag 23 oktober 2015

Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen?

Donderdag 22 oktober 2015

Want de Here geeft wijsheid,
uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.

Woensdag 21 oktober 2015

Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.

Dinsdag 20 oktober 2015

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Maandag 19 oktober 2015

Ik zoek U met mijn ganse hart,
laat mij niet van uw geboden afdwalen.

Zondag 18 oktober 2015

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Zaterdag 17 oktober 2015

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Vrijdag 16 oktober 2015

Ik strek mijn handen tot U uit,
mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela

Donderdag 15 oktober 2015

En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Woensdag 14 oktober 2015

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.

Dinsdag 13 oktober 2015

Uw goedertierenheid, Here, zij over ons,
gelijk wij op U hopen.

Maandag 12 oktober 2015

Kinderkens, wacht u voor de afgoden.

Zondag 11 oktober 2015

Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Zaterdag 10 oktober 2015

Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg;
maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.

Vrijdag 9 oktober 2015

Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Donderdag 8 oktober 2015

Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.

Woensdag 7 oktober 2015

De zegen des Heren, die maakt rijk,
zwoegen voegt er niets aan toe.

Dinsdag 6 oktober 2015

Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.

Maandag 5 oktober 2015

En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

Zondag 4 oktober 2015

De Here is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid.

Zaterdag 3 oktober 2015

Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

Vrijdag 2 oktober 2015

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Donderdag 1 oktober 2015

Wie is Hij toch, de Koning der ere?
De Here der heerscharen,
Hij is de Koning der ere. sela

Bijbeltekst van de dag

Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie