DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2015)

Woensdag 30 september 2015

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

Dinsdag 29 september 2015

Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Maandag 28 september 2015

Smaakt en ziet, dat de Here goed is;
welzalig de man die bij Hem schuilt.

Zondag 27 september 2015

En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Zaterdag 26 september 2015

Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.

Vrijdag 25 september 2015

Ik verwacht de Here,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord.

Donderdag 24 september 2015

En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Woensdag 23 september 2015

Want zo heeft ons de Here geboden:
Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.

Dinsdag 22 september 2015

Want des Heren woord is waarachtig,
al zijn werk geschiedt in trouw.

Maandag 21 september 2015

Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.

Zondag 20 september 2015

Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

Zaterdag 19 september 2015

Kommer in het hart van de mens buigt het neder,
maar een goed woord verblijdt het.

Vrijdag 18 september 2015

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Donderdag 17 september 2015

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Woensdag 16 september 2015

De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons,
en bevestig Gij het werk onzer handen over ons,
ja, het werk onzer handen, bevestig dat.

Dinsdag 15 september 2015

Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

Maandag 14 september 2015

Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.

Zondag 13 september 2015

Verlustig u in de Here;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Zaterdag 12 september 2015

De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.

Vrijdag 11 september 2015

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Donderdag 10 september 2015

Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af.

Woensdag 9 september 2015

Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Dinsdag 8 september 2015

Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood.

Maandag 7 september 2015

Zoals men ijzer met ijzer scherpt,
zo scherpt de ene mens de ander.

Zondag 6 september 2015

Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.

Zaterdag 5 september 2015

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Vrijdag 4 september 2015

Welzalig ieder die de Here vreest,
die in zijn wegen wandelt.

Donderdag 3 september 2015

Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.

Woensdag 2 september 2015

En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.

Dinsdag 1 september 2015

Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen,
maar de raad des Heren, die zal bestaan.

Bijbeltekst van de dag

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie