DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Mei 2015)

Zondag 31 mei 2015

2 Tessalonicenzen 3:3
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Zaterdag 30 mei 2015

Hebreeën 13:8
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Vrijdag 29 mei 2015

Spreuken 15:22
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen,
ze slagen door ampel beraad.

Donderdag 28 mei 2015

2 Timoteüs 1:7
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Woensdag 27 mei 2015

1 Petrus 1:3
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

Dinsdag 26 mei 2015

Psalmen 27:1
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Maandag 25 mei 2015

Lucas 11:13
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.

Zondag 24 mei 2015

Handelingen 2:1-2
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

Zaterdag 23 mei 2015

Psalmen 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Vrijdag 22 mei 2015

1 Johannes 5:13
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

Donderdag 21 mei 2015

2 Korintiërs 4:18
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Woensdag 20 mei 2015

Psalmen 103:13
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

Dinsdag 19 mei 2015

Jesaja 55:8
Mijn plannen zijn niet jullie plannen,
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

Maandag 18 mei 2015

Romeinen 8:38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Zondag 17 mei 2015

Spreuken 4:23
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Zaterdag 16 mei 2015

Psalmen 25:8-9
Goed en rechtvaardig is de HEER:
hij wijst zondaars de weg,
wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,
hij leert hun zijn paden te gaan.

Vrijdag 15 mei 2015

Jakobus 1:12
Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

Donderdag 14 mei 2015

Lucas 24:50-51
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

Woensdag 13 mei 2015

Psalmen 139:13-14
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Dinsdag 12 mei 2015

Jakobus 3:18
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

Maandag 11 mei 2015

1 Tessalonicenzen 5:11
Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

Zondag 10 mei 2015

Psalmen 118:24
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

Zaterdag 9 mei 2015

Filippenzen 4:8
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Vrijdag 8 mei 2015

1 Johannes 1:9
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

Donderdag 7 mei 2015

Psalmen 37:5-6
Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Woensdag 6 mei 2015

Matteüs 6:26
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Dinsdag 5 mei 2015

1 Petrus 5:8
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Maandag 4 mei 2015

Psalmen 86:5
U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.

Zondag 3 mei 2015

Micha 6:8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Zaterdag 2 mei 2015

Kolossenzen 4:5-6
Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid,
en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist.

Vrijdag 1 mei 2015

Psalmen 116:1-2
De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.
Bijbeltekst van de dag
1 Kronieken 16:11
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.