DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2015)

Zondag 31 mei 2015

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.

Zaterdag 30 mei 2015

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Vrijdag 29 mei 2015

Plannen falen, als er geen overleg is,
maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.

Donderdag 28 mei 2015

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Woensdag 27 mei 2015

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

Dinsdag 26 mei 2015

De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De HEERE is mijn levenskracht,
voor wie zou ik angst hebben?

Maandag 25 mei 2015

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Zondag 24 mei 2015

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

Zaterdag 23 mei 2015

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Vrijdag 22 mei 2015

Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Donderdag 21 mei 2015

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Woensdag 20 mei 2015

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

Dinsdag 19 mei 2015

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE.

Maandag 18 mei 2015

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Zondag 17 mei 2015

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn de uitingen van het leven.

Zaterdag 16 mei 2015

Goed en waarachtig is de HEERE,
daarom onderwijst Hij zondaars in de weg.
Hij leidt zachtmoedigen in het recht,
Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.

Vrijdag 15 mei 2015

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Donderdag 14 mei 2015

Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.

Woensdag 13 mei 2015

Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed.

Dinsdag 12 mei 2015

En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

Maandag 11 mei 2015

Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Zondag 10 mei 2015

Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,
laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.

Zaterdag 9 mei 2015

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Vrijdag 8 mei 2015

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Donderdag 7 mei 2015

Wentel uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
uw recht doen stralen als de middagzon.

Woensdag 6 mei 2015

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Dinsdag 5 mei 2015

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Maandag 4 mei 2015

U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven
en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

Zondag 3 mei 2015

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat vraagt de HEERE van u
anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.

Zaterdag 2 mei 2015

Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

Vrijdag 1 mei 2015

Ik heb de HEERE lief,
want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
Want Hij neigt Zijn oor tot mij,
daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.

Bijbeltekst van de dag

Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt,
maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie