DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2016)

Maandag 31 oktober 2016

Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen.

Zondag 30 oktober 2016

De lankmoedige is groot van verstand,
maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.

Zaterdag 29 oktober 2016

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Vrijdag 28 oktober 2016

En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.

Donderdag 27 oktober 2016

Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid,
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela

Woensdag 26 oktober 2016

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.

Dinsdag 25 oktober 2016

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Maandag 24 oktober 2016

Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.

Zondag 23 oktober 2016

Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.

Zaterdag 22 oktober 2016

Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Vrijdag 21 oktober 2016

De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.

Donderdag 20 oktober 2016

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Woensdag 19 oktober 2016

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.

Dinsdag 18 oktober 2016

Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven
in de ogen van God en mensen.

Maandag 17 oktober 2016

Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Zondag 16 oktober 2016

En Nehemia – dat is de stadhouder – met de priester-schriftgeleerde Ezra en de Levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: Deze dag is voor de Here, uw God, heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. Want het gehele volk weende, toen het de woorden der wet hoorde.

Zaterdag 15 oktober 2016

Bevestig mijn schreden naar uw toezegging,
laat generlei onrecht over mij heersen.

Vrijdag 14 oktober 2016

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Donderdag 13 oktober 2016

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Woensdag 12 oktober 2016

De vreze des Heren is het begin der wijsheid
en het kennen van de Hoogheilige is verstand.

Dinsdag 11 oktober 2016

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

Maandag 10 oktober 2016

Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.

Zondag 9 oktober 2016

Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

Zaterdag 8 oktober 2016

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Vrijdag 7 oktober 2016

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Donderdag 6 oktober 2016

Barmhartig en genadig is de Here,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.

Woensdag 5 oktober 2016

Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken,
in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.

Dinsdag 4 oktober 2016

Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.

Maandag 3 oktober 2016

Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

Zondag 2 oktober 2016

Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Zaterdag 1 oktober 2016

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Bijbeltekst van de dag

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie