DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (September 2016)

Vrijdag 30 september 2016

Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.

Donderdag 29 september 2016

Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn;
maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Woensdag 28 september 2016

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Dinsdag 27 september 2016

Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

Maandag 26 september 2016

Een dwaas schept geen behagen in inzicht,
maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.

Zondag 25 september 2016

Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.

Zaterdag 24 september 2016

Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.

Vrijdag 23 september 2016

Wie gerechtigheid en liefde najaagt,
vindt leven, gerechtigheid en eer.

Donderdag 22 september 2016

Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.

Woensdag 21 september 2016

Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.

Dinsdag 20 september 2016

Doe uw mond open ten bate van de stomme,
ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.

Maandag 19 september 2016

Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Zondag 18 september 2016

Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

Zaterdag 17 september 2016

Want een ogenblik duurt zijn toorn,
een leven lang zijn welbehagen;
des avonds vernacht het geween,
tegen de morgen is er gejuich.

Vrijdag 16 september 2016

Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

Donderdag 15 september 2016

Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken.

Woensdag 14 september 2016

De rijke heerst over de armen,
en de man die leent, is een knecht van de uitlener.

Dinsdag 13 september 2016

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Maandag 12 september 2016

Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.

Zondag 11 september 2016

De Here zal het voor mij voleindigen.
O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Laat niet varen de werken uwer handen.

Zaterdag 10 september 2016

Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.

Vrijdag 9 september 2016

Maar ook nu nog luidt het woord des Heren: Bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.

Donderdag 8 september 2016

Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader
en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.

Woensdag 7 september 2016

Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Dinsdag 6 september 2016

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.

Maandag 5 september 2016

Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden;
ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.

Zondag 4 september 2016

Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

Zaterdag 3 september 2016

Leg mij als een zegel aan uw hart
als een zegel aan uw arm.
Want sterk als de dood is de liefde
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht,
haar vlammen zijn vuurvlammen,
een vuurgloed des Heren.

Vrijdag 2 september 2016

Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt,
door de adem van zijn mond al hun heer.

Donderdag 1 september 2016

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Bijbeltekst van de dag

Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie