DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2016)

Woensdag 31 augustus 2016

Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?

Dinsdag 30 augustus 2016

Beveel de Here uw werken,
dan zullen uw voornemens gelukken.

Maandag 29 augustus 2016

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Zondag 28 augustus 2016

Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.

Zaterdag 27 augustus 2016

Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.

Vrijdag 26 augustus 2016

Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.

Donderdag 25 augustus 2016

En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Woensdag 24 augustus 2016

Help ons, o God van ons heil,
om de heerlijkheid van uw naam;
red ons en doe verzoening over onze zonden
om uws naams wil.

Dinsdag 23 augustus 2016

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

Maandag 22 augustus 2016

Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.

Zondag 21 augustus 2016

Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom,
gunst is beter dan zilver en goud.

Zaterdag 20 augustus 2016

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.

Vrijdag 19 augustus 2016

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.

Donderdag 18 augustus 2016

Hoe groot is het goed
dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.

Woensdag 17 augustus 2016

Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

Dinsdag 16 augustus 2016

Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Maandag 15 augustus 2016

Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken,
mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.

Zondag 14 augustus 2016

En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

Zaterdag 13 augustus 2016

Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.

Vrijdag 12 augustus 2016

Ik verkies de weg der waarheid,
Ik stel uw verordeningen voor mij.

Donderdag 11 augustus 2016

Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.

Woensdag 10 augustus 2016

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.

Dinsdag 9 augustus 2016

Vrees voor mensen spant een strik,
maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.

Maandag 8 augustus 2016

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Zondag 7 augustus 2016

Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft.

Zaterdag 6 augustus 2016

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Vrijdag 5 augustus 2016

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Donderdag 4 augustus 2016

Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.

Woensdag 3 augustus 2016

Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning,
ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer.

Dinsdag 2 augustus 2016

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.

Maandag 1 augustus 2016

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Bijbeltekst van de dag

God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.
Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie