DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2016)

Zondag 31 juli 2016

Vriendelijke woorden zijn als honigzeem,
zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.

Zaterdag 30 juli 2016

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Vrijdag 29 juli 2016

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Donderdag 28 juli 2016

Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Woensdag 27 juli 2016

Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.

Dinsdag 26 juli 2016

Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.

Maandag 25 juli 2016

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zondag 24 juli 2016

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Zaterdag 23 juli 2016

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Vrijdag 22 juli 2016

Veel makkers strekken een mens tot ongeluk,
maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.

Donderdag 21 juli 2016

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Woensdag 20 juli 2016

De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

Dinsdag 19 juli 2016

Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Maandag 18 juli 2016

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Zondag 17 juli 2016

En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.

Zaterdag 16 juli 2016

Vertrouw op de Here en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid.

Vrijdag 15 juli 2016

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Donderdag 14 juli 2016

En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Woensdag 13 juli 2016

Soms schijnt een weg iemand recht,
maar het einde daarvan voert naar de dood.

Dinsdag 12 juli 2016

Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

Maandag 11 juli 2016

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Zondag 10 juli 2016

Want uw goedertierenheid is beter dan het leven;
mijn lippen zullen U roemen.
Zo wil ik U prijzen mijn leven lang,
in uw naam mijn handen opheffen.

Zaterdag 9 juli 2016

Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen.

Vrijdag 8 juli 2016

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Donderdag 7 juli 2016

Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven;
wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.

Woensdag 6 juli 2016

Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Dinsdag 5 juli 2016

Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

Maandag 4 juli 2016

Ik berg uw woord in mijn hart,
opdat ik tegen U niet zondige.

Zondag 3 juli 2016

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Zaterdag 2 juli 2016

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.

Vrijdag 1 juli 2016

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.

Bijbeltekst van de dag

Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie