DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Juli 2016)

Zondag 31 juli 2016

Spreuken 16:24
Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.

Zaterdag 30 juli 2016

Filippenzen 4:20
Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 29 juli 2016

Handelingen 2:38
Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden.'

Donderdag 28 juli 2016

Psalmen 121:3
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.

Woensdag 27 juli 2016

Handelingen 16:25
Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Dinsdag 26 juli 2016

Matteüs 19:21
Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’

Maandag 25 juli 2016

Psalmen 121:1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Zondag 24 juli 2016

Matteüs 6:21
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Zaterdag 23 juli 2016

Filippenzen 4:19
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

Vrijdag 22 juli 2016

Spreuken 18:24
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd,
een echte vriend is meer waard dan een broer.

Donderdag 21 juli 2016

1 Korintiërs 15:57
Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

Woensdag 20 juli 2016

Filippenzen 4:23
De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Dinsdag 19 juli 2016

Psalmen 143:8
Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar u.

Maandag 18 juli 2016

Hebreeën 10:24-25
Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Zondag 17 juli 2016

Romeinen 5:3-4
En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.

Zaterdag 16 juli 2016

Psalmen 37:3
Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

Vrijdag 15 juli 2016

Romeinen 8:14
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

Donderdag 14 juli 2016

Openbaring 21:3-4
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Woensdag 13 juli 2016

Spreuken 14:12
Een mens denkt de juiste weg te gaan,
terwijl die eindigt bij de dood.

Dinsdag 12 juli 2016

Jesaja 30:18
En toch wacht de HEER op het ogenblik
dat hij jullie genadig kan zijn;
toch zal hij zich oprichten
om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op hem wacht.

Maandag 11 juli 2016

Johannes 14:23
Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.'

Zondag 10 juli 2016

Psalmen 63:4-5
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.
U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.

Zaterdag 9 juli 2016

Daniël 4:34
Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen.

Vrijdag 8 juli 2016

Romeinen 8:18
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Donderdag 7 juli 2016

Spreuken 13:3
Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf,
wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.

Woensdag 6 juli 2016

Galaten 6:10
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Dinsdag 5 juli 2016

Johannes 8:36
Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Maandag 4 juli 2016

Psalmen 119:11
Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.

Zondag 3 juli 2016

Matteüs 7:7
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Zaterdag 2 juli 2016

Kolossenzen 3:5
Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij.

Vrijdag 1 juli 2016

Spreuken 19:16
Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven,
wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 3:13
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.