DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2017)

Maandag 31 juli 2017

En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.

Zondag 30 juli 2017

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd,
aan wiens weg Hij welgevallen heeft.

Zaterdag 29 juli 2017

Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.

Vrijdag 28 juli 2017

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Donderdag 27 juli 2017

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders);
ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods
dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.

Woensdag 26 juli 2017

Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

Dinsdag 25 juli 2017

En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Maandag 24 juli 2017

Ik zal U loven in oprechtheid des harten,
wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.

Zondag 23 juli 2017

Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.

Zaterdag 22 juli 2017

Bekeert u tot Mij, luidt het woord van de Here der heerscharen, dan zal Ik tot u wederkeren, zegt de Here der heerscharen.

Vrijdag 21 juli 2017

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Donderdag 20 juli 2017

Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Woensdag 19 juli 2017

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Dinsdag 18 juli 2017

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

Maandag 17 juli 2017

Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Zondag 16 juli 2017

Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

Zaterdag 15 juli 2017

Ik haast mij en aarzel niet
om uw geboden te onderhouden.

Vrijdag 14 juli 2017

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Donderdag 13 juli 2017

En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede?

Woensdag 12 juli 2017

Ik heb de Here lief,
want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen.
Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd,
daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem) roepen.

Dinsdag 11 juli 2017

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Maandag 10 juli 2017

Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten,
en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.

Zondag 9 juli 2017

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.

Zaterdag 8 juli 2017

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Vrijdag 7 juli 2017

De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.

Donderdag 6 juli 2017

Beter een weinig met gerechtigheid,
dan grote inkomsten met onrecht.

Woensdag 5 juli 2017

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Dinsdag 4 juli 2017

Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek.

Maandag 3 juli 2017

De vreze des Heren is het begin der wijsheid,
een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.
Zijn lof houdt eeuwig stand.

Zondag 2 juli 2017

Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.

Zaterdag 1 juli 2017

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.

Bijbeltekst van de dag

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie