Archief (Juli 2017)

NBV BGT NBG BB

Maandag 31 juli 2017

Marcus 11:25
Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.

Zondag 30 juli 2017

Psalmen 37:23
Wie de HEER welgevallig is,
mag zijn weg gaan met vaste tred.

Zaterdag 29 juli 2017

1 Kronieken 29:14
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.

Vrijdag 28 juli 2017

1 Korintiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Donderdag 27 juli 2017

Psalmen 84:11
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

Woensdag 26 juli 2017

Jakobus 3:17
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.

Dinsdag 25 juli 2017

Genesis 1:28
Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’

Maandag 24 juli 2017

Psalmen 119:7
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.

Zondag 23 juli 2017

2 Korintiërs 5:7
We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.

Zaterdag 22 juli 2017

Zacharia 1:3b
Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten.

Vrijdag 21 juli 2017

Psalmen 118:24
Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

Donderdag 20 juli 2017

Galaten 3:26-27
Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Woensdag 19 juli 2017

Marcus 16:15
En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.'

Dinsdag 18 juli 2017

Spreuken 4:23
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Maandag 17 juli 2017

2 Korintiërs 4:18
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

Zondag 16 juli 2017

Matteüs 6:26
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

Zaterdag 15 juli 2017

Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet
mij te houden aan uw geboden.

Vrijdag 14 juli 2017

Romeinen 1:20
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.

Donderdag 13 juli 2017

1 Petrus 3:13
Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?

Woensdag 12 juli 2017

Psalmen 116:1-2
De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.

Dinsdag 11 juli 2017

Kolossenzen 3:15
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.

Maandag 10 juli 2017

Lucas 6:22
Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.

Zondag 9 juli 2017

Psalmen 139:13-14
U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Zaterdag 8 juli 2017

Openbaring 3:21
Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.

Vrijdag 7 juli 2017

Filemon 1:25
De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Donderdag 6 juli 2017

Spreuken 16:8
Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven,
dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.

Woensdag 5 juli 2017

Marcus 16:16
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

Dinsdag 4 juli 2017

Filippenzen 4:12
Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.

Maandag 3 juli 2017

Psalmen 111:10
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Zondag 2 juli 2017

Romeinen 14:1
Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden.

Zaterdag 1 juli 2017

2 Tessalonicenzen 3:3
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag - DailyVerses.net
Bijbeltekst van de dag
Kolossenzen 4:2
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid