DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2018)

Woensdag 31 oktober 2018

Zoals men ijzer met ijzer scherpt,
zo scherpt de ene mens de ander.

Dinsdag 30 oktober 2018

Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Maandag 29 oktober 2018

Neemt dan mijn geboden nauwgezet in acht: Ik ben de Here.

Zondag 28 oktober 2018

Vertrouw op de Here en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid.

Zaterdag 27 oktober 2018

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Vrijdag 26 oktober 2018

En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.

Donderdag 25 oktober 2018

De begerigheid begeert de ganse dag,
maar de rechtvaardige geeft en houdt niet terug.

Woensdag 24 oktober 2018

Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.

Dinsdag 23 oktober 2018

Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.

Maandag 22 oktober 2018

Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns harten.

Zondag 21 oktober 2018

Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

Zaterdag 20 oktober 2018

De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

Vrijdag 19 oktober 2018

Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven;
wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.

Donderdag 18 oktober 2018

Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan.

Woensdag 17 oktober 2018

En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

Dinsdag 16 oktober 2018

Alles is schoon aan u, mijn liefste,
zonder enig gebrek zijt gij.

Maandag 15 oktober 2018

Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.

Zondag 14 oktober 2018

Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

Zaterdag 13 oktober 2018

Zie, God is mij een helper,
de Here is het, die mij schraagt.

Vrijdag 12 oktober 2018

Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.

Donderdag 11 oktober 2018

Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.

Woensdag 10 oktober 2018

Ik verkies de weg der waarheid,
Ik stel uw verordeningen voor mij.

Dinsdag 9 oktober 2018

Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Maandag 8 oktober 2018

De Here zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik opgeschreven heb, om hen te onderwijzen.

Zondag 7 oktober 2018

Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden;
ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.

Zaterdag 6 oktober 2018

Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Vrijdag 5 oktober 2018

Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Donderdag 4 oktober 2018

Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.

Woensdag 3 oktober 2018

Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?

Dinsdag 2 oktober 2018

En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.

Maandag 1 oktober 2018

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Bijbeltekst van de dag

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie