DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2018)

Woensdag 28 februari 2018

Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus.

Dinsdag 27 februari 2018

Laat uw voet een effen pad inslaan
en laten al uw wegen vast zijn.

Maandag 26 februari 2018

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Zondag 25 februari 2018

Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?

Zaterdag 24 februari 2018

Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent,
die zijn zaken recht behartigt.

Vrijdag 23 februari 2018

Kinderkens, wacht u voor de afgoden.

Donderdag 22 februari 2018

Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

Woensdag 21 februari 2018

Beter is een weinig in de vreze des Heren,
dan een grote schat en onrust daarbij.

Dinsdag 20 februari 2018

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.

Maandag 19 februari 2018

Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.

Zondag 18 februari 2018

Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here,
ik heb geen goed buiten U.

Zaterdag 17 februari 2018

Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

Vrijdag 16 februari 2018

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.

Donderdag 15 februari 2018

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt,
wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.

Woensdag 14 februari 2018

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.

Dinsdag 13 februari 2018

Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.

Maandag 12 februari 2018

De Here Here is mijn kracht:
Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Zondag 11 februari 2018

Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Zaterdag 10 februari 2018

Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Vrijdag 9 februari 2018

Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af,
houd uw voet verwijderd van het kwade.

Donderdag 8 februari 2018

Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.

Woensdag 7 februari 2018

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Dinsdag 6 februari 2018

Een langgerekt hopen maakt het hart ziek,
maar een vervulde begeerte is een boom des levens.

Maandag 5 februari 2018

Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Zondag 4 februari 2018

Wanneer hij nu aan een van deze dingen schuldig is, dan zal hij belijden, waarin hij gezondigd heeft.

Zaterdag 3 februari 2018

Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.

Vrijdag 2 februari 2018

Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Donderdag 1 februari 2018

Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.

Bijbeltekst van de dag

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie