DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2020)

Dinsdag 30 juni 2020

Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.

Maandag 29 juni 2020

Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Zondag 28 juni 2020

In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij
als over allerlei rijkdom.

Zaterdag 27 juni 2020

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen.

Vrijdag 26 juni 2020

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Donderdag 25 juni 2020

Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

Woensdag 24 juni 2020

En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.

Dinsdag 23 juni 2020

Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Maandag 22 juni 2020

Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken.

Zondag 21 juni 2020

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Zaterdag 20 juni 2020

Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

Vrijdag 19 juni 2020

De verwachting der rechtvaardigen is vreugde,
maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Donderdag 18 juni 2020

Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Woensdag 17 juni 2020

Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Dinsdag 16 juni 2020

Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt,
door de adem van zijn mond al hun heer.

Maandag 15 juni 2020

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Zondag 14 juni 2020

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Zaterdag 13 juni 2020

Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af,
houd uw voet verwijderd van het kwade.

Vrijdag 12 juni 2020

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Donderdag 11 juni 2020

Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.

Woensdag 10 juni 2020

Neig mijn hart tot uw getuigenissen
en niet tot winstbejag.

Dinsdag 9 juni 2020

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Maandag 8 juni 2020

De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.

Zondag 7 juni 2020

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam.

Zaterdag 6 juni 2020

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Vrijdag 5 juni 2020

Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Donderdag 4 juni 2020

Hij geneest de verbrokenen van hart
en verbindt hun wonden.

Woensdag 3 juni 2020

Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.

Dinsdag 2 juni 2020

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Maandag 1 juni 2020

De kroon der ouden zijn kindskinderen
en de eer der kinderen zijn hun ouders.

Bijbeltekst van de dag

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie