DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2023)

Woensdag 31 mei 2023

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

Dinsdag 30 mei 2023

Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten.

Maandag 29 mei 2023

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.

Zondag 28 mei 2023

En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Zaterdag 27 mei 2023

Totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit den hoge.
Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijkt een woud.

Vrijdag 26 mei 2023

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.

Donderdag 25 mei 2023

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.

Woensdag 24 mei 2023

Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen
en ons bekeren tot de Here.

Dinsdag 23 mei 2023

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Maandag 22 mei 2023

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Zondag 21 mei 2023

Looft de Here, roept zijn naam aan,
maakt onder de volken zijn daden bekend.

Zaterdag 20 mei 2023

Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.

Vrijdag 19 mei 2023

Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Donderdag 18 mei 2023

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

Woensdag 17 mei 2023

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Dinsdag 16 mei 2023

Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Maandag 15 mei 2023

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. sela

Zondag 14 mei 2023

Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.

Zaterdag 13 mei 2023

Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.

Vrijdag 12 mei 2023

Leugenlippen zijn de Here een gruwel,
maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.

Donderdag 11 mei 2023

Als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.

Woensdag 10 mei 2023

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.

Dinsdag 9 mei 2023

Goed en waarachtig is de Here;
daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,
en Hij leert ootmoedigen zijn weg.

Maandag 8 mei 2023

God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.

Zondag 7 mei 2023

Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Zaterdag 6 mei 2023

Onthoud het goed niet aan wie het toekomt,
terwijl het in uw macht is het te doen.

Vrijdag 5 mei 2023

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Donderdag 4 mei 2023

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Woensdag 3 mei 2023

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Dinsdag 2 mei 2023

Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de Here, zegt tot Hem: Vergeef de ongerechtigheid geheel en al, en wees genadig; wij bieden als offerstieren de belijdenis onzer lippen.

Maandag 1 mei 2023

Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen.

Bijbeltekst van de dag

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie