DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2023)

Zondag 30 april 2023

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Zaterdag 29 april 2023

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.

Vrijdag 28 april 2023

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Donderdag 27 april 2023

Neig mijn hart tot uw getuigenissen
en niet tot winstbejag.

Woensdag 26 april 2023

Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.

Dinsdag 25 april 2023

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Maandag 24 april 2023

Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist,
maar elke dwaas barst los.

Zondag 23 april 2023

Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Zaterdag 22 april 2023

Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.

Vrijdag 21 april 2023

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.

Donderdag 20 april 2023

Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Woensdag 19 april 2023

Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

Maandag 17 april 2023

Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Zondag 16 april 2023

Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Zaterdag 15 april 2023

Werp uw bekommernis op de Here,
Hij zal voor u zorgen;
Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Vrijdag 14 april 2023

Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Donderdag 13 april 2023

Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Woensdag 12 april 2023

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Dinsdag 11 april 2023

En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.

Maandag 10 april 2023

Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Zondag 9 april 2023

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop.

Zaterdag 8 april 2023

Uw goedertierenheid, Here, zij over ons,
gelijk wij op U hopen.

Vrijdag 7 april 2023

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen.

Donderdag 6 april 2023

Here, des morgens hoort Gij mijn stem,
des morgens leg ik het U voor, en zie uit.

Woensdag 5 april 2023

Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Dinsdag 4 april 2023

Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

Maandag 3 april 2023

Mijn leer druipe als regen,
mijn rede druppele als dauw,
als regenbuien op het jonge groen,
en als regenstromen op het kruid.

Zondag 2 april 2023

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Zaterdag 1 april 2023

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Bijbeltekst van de dag

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie