DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2023)

Vrijdag 31 maart 2023

Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Donderdag 30 maart 2023

Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

Woensdag 29 maart 2023

Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Dinsdag 28 maart 2023

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?

Maandag 27 maart 2023

Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Zondag 26 maart 2023

Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Zaterdag 25 maart 2023

Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U zal psalmzingen,
en mijn ziel, die Gij hebt verlost.

Vrijdag 24 maart 2023

Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.

Donderdag 23 maart 2023

Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

Woensdag 22 maart 2023

Een langgerekt hopen maakt het hart ziek,
maar een vervulde begeerte is een boom des levens.

Dinsdag 21 maart 2023

Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here,
daarom zal ik op Hem hopen.

Maandag 20 maart 2023

Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Zondag 19 maart 2023

Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken.

Zaterdag 18 maart 2023

Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.

Vrijdag 17 maart 2023

En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

Donderdag 16 maart 2023

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief;
wie inzicht bewaart, vindt geluk.

Woensdag 15 maart 2023

Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.

Dinsdag 14 maart 2023

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Maandag 13 maart 2023

Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

Zondag 12 maart 2023

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Zaterdag 11 maart 2023

Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!

Vrijdag 10 maart 2023

Hij bewaart hulp voor de oprechten,
Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen.

Donderdag 9 maart 2023

Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.

Woensdag 8 maart 2023

Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

Dinsdag 7 maart 2023

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.

Maandag 6 maart 2023

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.

Zondag 5 maart 2023

Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze.

Zaterdag 4 maart 2023

Looft de Here, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Vrijdag 3 maart 2023

Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen.

Donderdag 2 maart 2023

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten.

Woensdag 1 maart 2023

Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden,
maar wij roemen in de naam van de Here, onze God.

Bijbeltekst van de dag

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie