DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Hart

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Regardez dans l’eau : vous verrez votre propre visage s’y réfléchir. Sondez le cœur d’un homme : vous verrez s’y réfléchir votre propre cœur.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Le cœur est tortueux |plus que toute autre chose, et il est incurable, qui pourrait le connaître ? Moi, l’Eternel, |moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l’être pour donner à chacun |ce que lui auront valu sa conduite et les effets |de ses agissements.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Que votre parure ne soit pas extérieure : cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, mais la parure cachée de l’être intérieur : la beauté impérissable d’un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Qu’il daigne t’accorder |ce que ton cœur souhaite ! Qu’il fasse s’accomplir |tout ce que tu projettes !
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.O Dieu, crée en moi |un cœur pur ! Renouvelle en moi |un esprit bien disposé !
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Mais l’Eternel lui dit : Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n’est pas lui que j’ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L’homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Mets ta confiance en l’Eternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut ; attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, tu auras la réputation d’être un homme de bon sens.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.En Dieu, mets ta joie et il comblera |les vœux de ton cœur.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l’esprit déprimé mine la santé.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Mon fils, n’oublie pas l’éducation que je t’ai donnée et que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t’assureront le bonheur.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Que chacun donne ce qu’il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j’enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.Un esprit sage prend à cœur les préceptes, mais le bavard insensé est l’artisan de sa propre perte.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez |à l’Eternel.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Je veux te plaire |de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie |de tes commandements !
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Oh ! Apprends-nous |à bien compter nos jours, afin que notre cœur |acquière la sagesse !
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Veuille agréer mes paroles, et la méditation de mon cœur, ô Eternel, mon Rocher, |mon Libérateur.
Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.Ceux qui sont abattus, |il les guérit. Il panse leurs blessures !
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Heureux les hommes |qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire |de tout leur cœur.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.Vraiment, je vous l’assure, si quelqu’un dit à cette colline : « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu’il dit va se réaliser, la chose s’accomplira pour lui.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Je te célébrerai |dans la droiture de mon cœur en étudiant |tes justes articles de droit.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

De Here zal het voor mij voleindigen.
O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Laat niet varen de werken uwer handen.

Willekeurige Bijbeltekst

Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...