DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

46 Bijbelteksten over het Hart

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del hombre al del hombre.
Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Te dé conforme al deseo de tu corazón, Y cumpla todo tu consejo.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón; Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet en uw hart beware mijn geboden, want lengte van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el necio de labios caerá.
Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, Y tome aliento vuestro corazón.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme de tus mandamientos.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría.
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan.
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés siervo de Jehová os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos; que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma.
Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...