DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Volgen

Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen.You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess.
De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.
Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen.Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”
En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.
Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.
En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.
En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.”
Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.
Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen.Therefore be imitators of God, as beloved children.
Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat.Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!
Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.If anyone serves me, he must follow me; and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.
Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps.
De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, Hij vindt vreugde in zijn weg.The steps of a man are established by the Lord, when he delights in his way.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”
En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.
Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”
Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.
Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.So also faith by itself, if it does not have works, is dead.
Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.
Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.
De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.
Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.
Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld Uw geboden in acht te nemen.I hasten and do not delay to keep your commandments.

En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Willekeurige Bijbeltekst

Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde,
maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...