DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Volgen

«Walk in obedience to all that the LORD your God has commanded… Deuteronomy 5:33»
Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen.Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess.
De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.
Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen.Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”
En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.
Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.
En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.
En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”
Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.
Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen.Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.
Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat.Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.
Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.
Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen.To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps.
De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, Hij vindt vreugde in zijn weg.The Lord makes firm the steps of the one who delights in him.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”
En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.
Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”
Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!Do not turn to the right or the left; keep your foot from evil.
Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.
Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.
Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord.
De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.
Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld Uw geboden in acht te nemen.I will hasten and not delay to obey your commands.

En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.“Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.”
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...