DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Kwade'

 • Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
 • Wijk van het kwade en doe het goede,
  zoek de vrede en jaag die na.
 • De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
 • Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af,
  houd uw voet verwijderd van het kwade.
 • Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.
 • Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.
 • Bewaar uw tong voor het kwade
  en uw lippen voor het spreken van bedrog.
 • Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade;
  Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart,
  redt hen uit der goddelozen hand.
 • De vreze des Heren is het kwade te haten;
  hoogmoed en trots en boze wandel
  en een mond vol draaierijen haat ik.
 • Want:
  wie het leven wil liefhebben
  en goede dagen zien,
  weerhoude zijn tong van het kwade,
  en zijn lippen van bedrog te spreken;
  hij wijke af van het kwade en doe het goede,
  hij zoeke de vrede en jage die na.
 • Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen.
 • Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.
 • Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
  en zijn oren tot hun smeking,
  maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.
 • Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken.
 • De liefde is lankmoedig,
  de liefde is goedertieren,
  zij is niet afgunstig,
  de liefde praalt niet,
  zij is niet opgeblazen,
  zij kwetst niemands gevoel,
  zij zoekt zichzelf niet,
  zij wordt niet verbitterd,
  zij rekent het kwade niet toe.
 • En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
 • Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
 • Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.
 • Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.
 • Wees niet wijs in eigen ogen,
  vrees de Here en wijk van het kwaad;
  het zal medicijn wezen voor uw vlees,
  en lafenis voor uw gebeente.
 • Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
 • Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.
 • Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
 • Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de Here, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.
 • Neen, als gij werkelijk uw handel en wandel betert, als gij werkelijk onder elkander recht doet, vreemdeling, wees en weduwe niet verdrukt, geen onschuldig bloed vergiet op deze plaats en andere goden niet achternaloopt, u tot onheil, dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw.

Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...