DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Woord van God

«Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou… Psalm 119:9»
Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.
U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad.Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.
Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord.Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
En Hy sê: Ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar.But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.
Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.
Die weg van God is volmaak; die woord van die Here is gelouter; Hy is 'n skild vir almal wat by Hom skuil.As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.
Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.
Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou.Do all things without murmurings and disputings: That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world; Holding forth the word of life.
Die opening van u woorde gee lig; dit maak die eenvoudiges verstandig.The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.
Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Want die woord van die Here is reg, en al sy werk is met trou.For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.
Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.
Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my doen?In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei.As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.
Want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand.For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red.Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.
Ook het U my die skild van u uitredding gegee, en u regterhand het my ondersteun, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak. U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie.Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.
En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan.And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live.
En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte.Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high.

U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
Vorige123Volgende

Bybelvers van die dag

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou;
kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.
Ek versterk jou, ook help Ek jou,
ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Willekeurig Bybelvers

Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!