DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2013)

Dinsdag 31 december 2013

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

Maandag 30 december 2013

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Zondag 29 december 2013

Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?

Zaterdag 28 december 2013

Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.

Vrijdag 27 december 2013

Want de Here geeft wijsheid,
uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.

Donderdag 26 december 2013

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.

Woensdag 25 december 2013

En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.

Dinsdag 24 december 2013

Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

Maandag 23 december 2013

Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven,
niet hun arm heeft hen gered,
maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn,
omdat Gij in hen een welbehagen hadt.

Zondag 22 december 2013

Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Zaterdag 21 december 2013

Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Vrijdag 20 december 2013

En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.

Donderdag 19 december 2013

Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.

Woensdag 18 december 2013

Het hart des mensen overdenkt zijn weg,
maar de Here bestiert zijn gang.

Dinsdag 17 december 2013

Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.

Maandag 16 december 2013

Ik strek mijn handen tot U uit,
mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela

Zondag 15 december 2013

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

Zaterdag 14 december 2013

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Vrijdag 13 december 2013

Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.

Donderdag 12 december 2013

De Here is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid.

Woensdag 11 december 2013

Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.

Dinsdag 10 december 2013

Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.

Maandag 9 december 2013

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Zondag 8 december 2013

Jonge leeuwen lijden ontbering en honger,
maar wie de Here zoeken,
hebben geen gebrek aan enig goed.

Zaterdag 7 december 2013

Kinderkens, wacht u voor de afgoden.

Vrijdag 6 december 2013

Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters.

Donderdag 5 december 2013

En wanneer zij u wegvoeren om u over te leveren, weest dan niet van tevoren bezorgd wat gij zeggen moet, maar zegt wat u in die ure gegeven wordt; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de heilige Geest.

Woensdag 4 december 2013

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.

Dinsdag 3 december 2013

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Maandag 2 december 2013

Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid,
maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Zondag 1 december 2013

Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Bijbeltekst van de dag

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie