DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2013)

Zaterdag 30 november 2013

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

Vrijdag 29 november 2013

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Donderdag 28 november 2013

Beter is een weinig in de vreze des Heren,
dan een grote schat en onrust daarbij.

Woensdag 27 november 2013

Smaakt en ziet, dat de Here goed is;
welzalig de man die bij Hem schuilt.

Dinsdag 26 november 2013

Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!

Maandag 25 november 2013

Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.

Zondag 24 november 2013

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

Zaterdag 23 november 2013

Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Vrijdag 22 november 2013

Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.

Donderdag 21 november 2013

Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.

Woensdag 20 november 2013

Gerechtigheid en recht doen,
is de Here welgevalliger dan offers.

Dinsdag 19 november 2013

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

Maandag 18 november 2013

Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

Zondag 17 november 2013

Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

Zaterdag 16 november 2013

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

Vrijdag 15 november 2013

Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.

Donderdag 14 november 2013

Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.

Woensdag 13 november 2013

Want zo heeft ons de Here geboden:
Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.

Dinsdag 12 november 2013

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Maandag 11 november 2013

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Zondag 10 november 2013

Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

Zaterdag 9 november 2013

Elke weg van een mens is recht in zijn ogen,
maar de Here beproeft de harten.

Vrijdag 8 november 2013

Ook in de weg uwer gerichten hebben wij U verwacht, o Here; naar uw naam en naar uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit.

Donderdag 7 november 2013

Wees stil voor de Here en verbeid Hem;
wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt,
op de man die boze plannen smeedt.

Woensdag 6 november 2013

Verlustig u in de Here;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Dinsdag 5 november 2013

Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.

Maandag 4 november 2013

Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

Zondag 3 november 2013

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Zaterdag 2 november 2013

Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt.

Vrijdag 1 november 2013

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.

Bijbeltekst van de dag

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie