DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2014)

Vrijdag 31 januari 2014

Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Donderdag 30 januari 2014

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam.

Woensdag 29 januari 2014

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Dinsdag 28 januari 2014

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Maandag 27 januari 2014

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Zondag 26 januari 2014

Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.

Zaterdag 25 januari 2014

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Vrijdag 24 januari 2014

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen.

Donderdag 23 januari 2014

Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist,
maar elke dwaas barst los.

Woensdag 22 januari 2014

Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.

Dinsdag 21 januari 2014

Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

Maandag 20 januari 2014

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Zondag 19 januari 2014

Als overmoed komt, komt schande mee,
maar wijsheid is bij de ootmoedigen.

Zaterdag 18 januari 2014

En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft.
God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Vrijdag 17 januari 2014

Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.

Donderdag 16 januari 2014

De lippen van de dwaas brengen twist voort,
en zijn mond roept om slagen.

Woensdag 15 januari 2014

Iemands geschenk maakt ruimte voor hem
en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.

Dinsdag 14 januari 2014

Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Maandag 13 januari 2014

Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.

Zondag 12 januari 2014

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Zaterdag 11 januari 2014

Één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping.

Vrijdag 10 januari 2014

En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?

Donderdag 9 januari 2014

Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

Woensdag 8 januari 2014

En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.

Dinsdag 7 januari 2014

De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.

Maandag 6 januari 2014

Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.

Zondag 5 januari 2014

Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.

Zaterdag 4 januari 2014

Door overmoed ontstaat slechts twist,
maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.

Vrijdag 3 januari 2014

Al zou de vijgeboom niet bloeien,
en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
de vrucht van de olijfboom teleurstellen;
al zouden de akkers geen spijs opleveren,
de schapen uit de kooi verdreven zijn
en er geen runderen in de stallingen zijn,
nochtans zal ik juichen in de Here,
jubelen in de God van mijn heil.

Donderdag 2 januari 2014

Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Woensdag 1 januari 2014

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Bijbeltekst van de dag

Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie