DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2014)

Vrijdag 28 februari 2014

Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid;
beter is een arme dan een leugenachtig man.

Donderdag 27 februari 2014

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Woensdag 26 februari 2014

Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken.

Dinsdag 25 februari 2014

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Maandag 24 februari 2014

Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.

Zondag 23 februari 2014

Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.

Zaterdag 22 februari 2014

Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.

Vrijdag 21 februari 2014

Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Donderdag 20 februari 2014

Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.

Woensdag 19 februari 2014

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Dinsdag 18 februari 2014

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Maandag 17 februari 2014

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Zondag 16 februari 2014

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Zaterdag 15 februari 2014

Zachtheid van tong is een boom des levens,
maar valsheid in haar is een verderf in de geest.

Vrijdag 14 februari 2014

Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen.

Donderdag 13 februari 2014

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Woensdag 12 februari 2014

Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

Dinsdag 11 februari 2014

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders);
ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods
dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.

Maandag 10 februari 2014

Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Zondag 9 februari 2014

Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.

Zaterdag 8 februari 2014

Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk.

Vrijdag 7 februari 2014

O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees smacht naar U,
in een dor en dorstig land, zonder water.

Donderdag 6 februari 2014

Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Woensdag 5 februari 2014

Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.

Dinsdag 4 februari 2014

Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.

Maandag 3 februari 2014

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!

Zondag 2 februari 2014

De vreze des Heren voedt op tot wijsheid,
en ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Zaterdag 1 februari 2014

Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen,
want zij zijn de blijdschap mijns harten.

Bijbeltekst van de dag

Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie