DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2014)

Zaterdag 31 mei 2014

U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.

Vrijdag 30 mei 2014

Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven;
wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.

Donderdag 29 mei 2014

En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Woensdag 28 mei 2014

Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.

Dinsdag 27 mei 2014

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.

Maandag 26 mei 2014

De goddeloze maakt winst die niet gedijt,
maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.

Zondag 25 mei 2014

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Zaterdag 24 mei 2014

Een dwaas schept geen behagen in inzicht,
maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.

Vrijdag 23 mei 2014

Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des Heren gaan.

Donderdag 22 mei 2014

Dood en leven zijn in de macht der tong,
wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

Woensdag 21 mei 2014

Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Dinsdag 20 mei 2014

Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.

Maandag 19 mei 2014

Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

Zondag 18 mei 2014

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar uw woord.

Zaterdag 17 mei 2014

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Vrijdag 16 mei 2014

Zalig die treuren,
want zij zullen vertroost worden.

Donderdag 15 mei 2014

Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid!

Woensdag 14 mei 2014

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Dinsdag 13 mei 2014

Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig,
maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Maandag 12 mei 2014

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Zondag 11 mei 2014

Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Zaterdag 10 mei 2014

Toen zij Hem over de zee zagen gaan, meenden zij, dat het een spook was en zij schreeuwden luid. Want allen zagen zij Hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak Hij met hen en zeide tot hen: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

Vrijdag 9 mei 2014

Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.

Donderdag 8 mei 2014

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.

Woensdag 7 mei 2014

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.

Dinsdag 6 mei 2014

Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.

Maandag 5 mei 2014

En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Zondag 4 mei 2014

Zoals hij uit de schoot zijner moeder gekomen is, zo gaat hij weer heen, naakt zoals hij gekomen is, en hij verkrijgt niets door zijn zwoegen, dat hij aan deze zou kunnen nalaten.

Zaterdag 3 mei 2014

Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.

Vrijdag 2 mei 2014

Looft de Here, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Donderdag 1 mei 2014

Looft de Here, roept zijn naam aan,
maakt onder de volken zijn daden bekend.

Bijbeltekst van de dag

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij geve u naar uw hart,
en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie