DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2014)

Maandag 30 juni 2014

Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Zondag 29 juni 2014

En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Zaterdag 28 juni 2014

Vertrouw op de Here en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid.

Vrijdag 27 juni 2014

En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.

Donderdag 26 juni 2014

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Woensdag 25 juni 2014

Vrees voor mensen spant een strik,
maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.

Dinsdag 24 juni 2014

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Maandag 23 juni 2014

Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.

Zondag 22 juni 2014

De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn,
maar de naam der goddelozen zal wegrotten.

Zaterdag 21 juni 2014

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Vrijdag 20 juni 2014

Beter is het weinige van de rechtvaardige
dan de rijkdom van vele goddelozen;
want de armen der goddelozen worden verbroken,
maar de Here schraagt de rechtvaardigen.

Donderdag 19 juni 2014

Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

Woensdag 18 juni 2014

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Dinsdag 17 juni 2014

Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen.

Maandag 16 juni 2014

Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

Zondag 15 juni 2014

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Zaterdag 14 juni 2014

De Here zal het voor mij voleindigen.
O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Laat niet varen de werken uwer handen.

Vrijdag 13 juni 2014

De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Donderdag 12 juni 2014

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Woensdag 11 juni 2014

Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud,
hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!

Dinsdag 10 juni 2014

God zegent ons,
opdat alle einden der aarde Hem vrezen.

Maandag 9 juni 2014

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Zondag 8 juni 2014

En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Zaterdag 7 juni 2014

Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Vrijdag 6 juni 2014

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Donderdag 5 juni 2014

De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is,
maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.

Woensdag 4 juni 2014

En wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.

Dinsdag 3 juni 2014

Ik verkies de weg der waarheid,
Ik stel uw verordeningen voor mij.

Maandag 2 juni 2014

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Zondag 1 juni 2014

Een valsaard veroorzaakt twist,
een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.

Bijbeltekst van de dag

Wees niet wijs in eigen ogen,
vrees de Here en wijk van het kwaad;
het zal medicijn wezen voor uw vlees,
en lafenis voor uw gebeente.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders ook tezamen wonen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie