DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2014)

Zondag 31 augustus 2014

Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart,
dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven
in de ogen van God en mensen.

Zaterdag 30 augustus 2014

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Vrijdag 29 augustus 2014

En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Donderdag 28 augustus 2014

De lankmoedige is groot van verstand,
maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.

Woensdag 27 augustus 2014

Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.

Dinsdag 26 augustus 2014

Wees niet afgunstig op een man van geweld
en verkies geen enkele van zijn wegen,
want de Here verafschuwt de verkeerde,
maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.

Maandag 25 augustus 2014

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

Zondag 24 augustus 2014

Wie gerechtigheid en liefde najaagt,
vindt leven, gerechtigheid en eer.

Zaterdag 23 augustus 2014

Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Vrijdag 22 augustus 2014

Als de Here het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de Here de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

Donderdag 21 augustus 2014

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Woensdag 20 augustus 2014

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Dinsdag 19 augustus 2014

Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.

Maandag 18 augustus 2014

Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.

Zondag 17 augustus 2014

Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden?
haar waarde gaat koralen ver te boven.

Zaterdag 16 augustus 2014

Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.

Vrijdag 15 augustus 2014

Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden;
ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.

Donderdag 14 augustus 2014

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.

Woensdag 13 augustus 2014

Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

Dinsdag 12 augustus 2014

Want een ogenblik duurt zijn toorn,
een leven lang zijn welbehagen;
des avonds vernacht het geween,
tegen de morgen is er gejuich.

Maandag 11 augustus 2014

Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.

Zondag 10 augustus 2014

Bij U, Here, schuil ik,
laat mij nimmer beschaamd worden.
Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid.

Zaterdag 9 augustus 2014

En Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij en Ik in hen.

Vrijdag 8 augustus 2014

Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?

Donderdag 7 augustus 2014

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

Woensdag 6 augustus 2014

Beveel de Here uw werken,
dan zullen uw voornemens gelukken.

Dinsdag 5 augustus 2014

Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?

Maandag 4 augustus 2014

Vertrouw op de Here met uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.

Zondag 3 augustus 2014

Zover het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons.

Zaterdag 2 augustus 2014

En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

Vrijdag 1 augustus 2014

Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

Bijbeltekst van de dag

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie