DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2016)

Zondag 31 januari 2016

Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.

Zaterdag 30 januari 2016

Rijkdom baat niet ten dage des toorns,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Vrijdag 29 januari 2016

Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.

Donderdag 28 januari 2016

En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

Woensdag 27 januari 2016

Mijn lippen zullen jubelen, wanneer ik U zal psalmzingen,
en mijn ziel, die Gij hebt verlost.

Dinsdag 26 januari 2016

Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Maandag 25 januari 2016

Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

Zondag 24 januari 2016

Onthoud het goed niet aan wie het toekomt,
terwijl het in uw macht is het te doen.

Zaterdag 23 januari 2016

Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.

Vrijdag 22 januari 2016

Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.

Donderdag 21 januari 2016

O Here, hoor mijn gebed,
neem mijn smekingen ter ore;
antwoord mij naar uw trouw,
naar uw gerechtigheid.

Woensdag 20 januari 2016

Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge.

Dinsdag 19 januari 2016

Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?

Maandag 18 januari 2016

Die in de hemel zijn opperzalen heeft gebouwd en zijn gewelf op aarde heeft gegrondvest, die het water der zee heeft opgeroepen en uitgegoten over de oppervlakte der aarde – Here is zijn naam.

Zondag 17 januari 2016

En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

Zaterdag 16 januari 2016

Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.

Vrijdag 15 januari 2016

Laat af en weet, dat Ik God ben;
Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.

Donderdag 14 januari 2016

Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.

Woensdag 13 januari 2016

En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Dinsdag 12 januari 2016

Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven,
niet hun arm heeft hen gered,
maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn,
omdat Gij in hen een welbehagen hadt.

Maandag 11 januari 2016

Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.

Zondag 10 januari 2016

Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Zaterdag 9 januari 2016

Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.

Vrijdag 8 januari 2016

Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt.

Donderdag 7 januari 2016

Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.

Woensdag 6 januari 2016

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt,
wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.

Dinsdag 5 januari 2016

Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Maandag 4 januari 2016

Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.

Zondag 3 januari 2016

De Here is rechtvaardig in al zijn wegen,
goedertieren in al zijn werken.

Zaterdag 2 januari 2016

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.

Vrijdag 1 januari 2016

Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Bijbeltekst van de dag

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie