DailyVerses.net

Archief (December 2018)

NBV BGT NBG BB

Maandag 31 december 2018

Efeziërs 5:3
Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht - deze dingen horen niet bij heiligen.

Zondag 30 december 2018

Psalmen 28:7
De HEER is mijn kracht en mijn schild,
op hem vertrouwde mijn hart,
ik werd geholpen en mijn hart jubelde,
hem wil ik loven in mijn lied.

Zaterdag 29 december 2018

Jakobus 4:10
Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.

Vrijdag 28 december 2018

Filippenzen 2:9-10
Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde.

Donderdag 27 december 2018

Prediker 11:5
Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.

Woensdag 26 december 2018

Jesaja 60:1
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

Dinsdag 25 december 2018

Lucas 2:10
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen.’

Maandag 24 december 2018

Spreuken 23:24
De vader van een wijze is vol blijdschap,
wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.

Zondag 23 december 2018

Romeinen 10:17
Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

Zaterdag 22 december 2018

Filippenzen 4:6-7
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Vrijdag 21 december 2018

Spreuken 3:9
Eer de HEER met al je rijkdom,
met het beste van de oogst.

Donderdag 20 december 2018

Handelingen 16:31
Ze antwoordden: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.'

Woensdag 19 december 2018

Jakobus 3:10
Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?

Dinsdag 18 december 2018

Spreuken 3:3-4
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
God en de mensen zullen je genegen zijn
en je zult waardering ondervinden.

Maandag 17 december 2018

1 Korintiërs 6:19-20
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Zondag 16 december 2018

Handelingen 26:22-23
Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren, namelijk dat de messias zou lijden en sterven en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.

Zaterdag 15 december 2018

Psalmen 119:133
Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd,
lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.

Vrijdag 14 december 2018

Jakobus 4:4
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

Donderdag 13 december 2018

Matteüs 11:29-30
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Woensdag 12 december 2018

Spreuken 1:23
Luister, neem mijn berispingen ter harte –
dan stort ik mijn geest over je uit,
dan laat ik je delen in mijn wijsheid.

Dinsdag 11 december 2018

Romeinen 16:17
Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.

Maandag 10 december 2018

Efeziërs 5:15-16
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.

Zondag 9 december 2018

Psalmen 115:1
Niet ons, HEER, niet ons,
geef uw naam alle eer,
om uw liefde, uw trouw.

Zaterdag 8 december 2018

Jakobus 4:7
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.

Vrijdag 7 december 2018

Romeinen 1:16
Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

Donderdag 6 december 2018

Spreuken 31:8
Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.

Woensdag 5 december 2018

Hebreeën 11:1
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Dinsdag 4 december 2018

Matteüs 20:26-27
Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn.

Maandag 3 december 2018

Spreuken 6:20
Mijn zoon, houd vast aan wat je vader je opdraagt,
verwerp de lessen van je moeder niet.

Zondag 2 december 2018

Jesaja 61:10
Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

Zaterdag 1 december 2018

Matteüs 16:26
Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android