DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2021)

Vrijdag 30 april 2021

Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Donderdag 29 april 2021

De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.

Woensdag 28 april 2021

En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.

Dinsdag 27 april 2021

God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.
Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?

Maandag 26 april 2021

Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart,
ik wil al uw wonderen verhalen.

Zondag 25 april 2021

Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.

Zaterdag 24 april 2021

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Vrijdag 23 april 2021

Here, red mij van de leugenlippen,
van de bedrieglijke tong.

Donderdag 22 april 2021

Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Woensdag 21 april 2021

Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

Dinsdag 20 april 2021

Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.

Maandag 19 april 2021

Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

Zondag 18 april 2021

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Zaterdag 17 april 2021

Barmhartig en genadig is de Here,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.

Vrijdag 16 april 2021

Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Donderdag 15 april 2021

En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Woensdag 14 april 2021

Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen;
het hart der goddelozen is weinig waard.

Dinsdag 13 april 2021

De Almachtige, die wij niet begrijpen,
is groot van kracht en recht;
Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet.

Maandag 12 april 2021

Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.

Zondag 11 april 2021

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
maar uit die alle redt hem de Here.

Zaterdag 10 april 2021

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

Vrijdag 9 april 2021

Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Donderdag 8 april 2021

Vrees voor mensen spant een strik,
maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.

Woensdag 7 april 2021

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op.

Dinsdag 6 april 2021

Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.

Maandag 5 april 2021

Verhef U boven de hemelen, o God,
uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

Zondag 4 april 2021

Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Zaterdag 3 april 2021

Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.

Vrijdag 2 april 2021

Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.

Donderdag 1 april 2021

Help ons, o God van ons heil,
om de heerlijkheid van uw naam;
red ons en doe verzoening over onze zonden
om uws naams wil.

Bijbeltekst van de dag

Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie