DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2021)

Maandag 31 mei 2021

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Zondag 30 mei 2021

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U.

Zaterdag 29 mei 2021

Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Vrijdag 28 mei 2021

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

Donderdag 27 mei 2021

Doe uw mond open ten bate van de stomme,
ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.

Woensdag 26 mei 2021

Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.

Dinsdag 25 mei 2021

Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Maandag 24 mei 2021

Here, al mijn verlangen ligt voor U open,
mijn zuchten is voor U niet verborgen.

Zondag 23 mei 2021

Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gíj en ziet en hoort.

Zaterdag 22 mei 2021

Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt.

Vrijdag 21 mei 2021

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Donderdag 20 mei 2021

Het is beter bij de Here te schuilen
dan op mensen te vertrouwen.

Woensdag 19 mei 2021

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Dinsdag 18 mei 2021

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Maandag 17 mei 2021

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden,
maar voor wie tot vrede raden, is er vreugde.

Zondag 16 mei 2021

Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Zaterdag 15 mei 2021

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.

Vrijdag 14 mei 2021

Leer mij, Here, uw weg,
opdat ik in uw waarheid wandele;
verenig mijn hart om uw naam te vrezen.

Donderdag 13 mei 2021

En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

Woensdag 12 mei 2021

Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

Dinsdag 11 mei 2021

Bevestig mijn schreden naar uw toezegging,
laat generlei onrecht over mij heersen.

Maandag 10 mei 2021

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

Zondag 9 mei 2021

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Zaterdag 8 mei 2021

Onze God is in de hemel,
Hij doet al wat Hem behaagt.

Vrijdag 7 mei 2021

Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.

Donderdag 6 mei 2021

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.

Woensdag 5 mei 2021

Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!

Dinsdag 4 mei 2021

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Maandag 3 mei 2021

O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.

Zondag 2 mei 2021

Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg
onder mijn gejammer de ganse dag.

Zaterdag 1 mei 2021

Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt.

Bijbeltekst van de dag

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Iemands geschenk maakt ruimte voor hem
en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie