DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2021)

Woensdag 31 maart 2021

Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Dinsdag 30 maart 2021

Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

Maandag 29 maart 2021

Vereer de Here met uw rijkdom
en met de eerstelingen van al uw inkomsten.

Zondag 28 maart 2021

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.

Zaterdag 27 maart 2021

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Vrijdag 26 maart 2021

Uit de diepten roep ik tot U, o Here.
Here, hoor naar mijn stem;
laten uw oren opmerkende zijn
op mijn luide smekingen.

Donderdag 25 maart 2021

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

Woensdag 24 maart 2021

Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.

Dinsdag 23 maart 2021

Dood en leven zijn in de macht der tong,
wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

Maandag 22 maart 2021

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Zondag 21 maart 2021

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Zaterdag 20 maart 2021

De vreze des Heren is het begin der wijsheid,
een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.
Zijn lof houdt eeuwig stand.

Vrijdag 19 maart 2021

Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Donderdag 18 maart 2021

Zou zich iemand in schuilhoeken kunnen verschuilen, dat Ik hem niet zou zien? luidt het woord des Heren. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? luidt het woord des Heren.

Woensdag 17 maart 2021

Sta op, Here! o God, hef uw hand op,
vergeet de ellendigen niet.

Dinsdag 16 maart 2021

Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

Maandag 15 maart 2021

Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.

Zondag 14 maart 2021

De bevelen des Heren zijn waarachtig,
zij verheugen het hart;
het gebod des Heren is louter,
het verlicht de ogen.

Zaterdag 13 maart 2021

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Vrijdag 12 maart 2021

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Donderdag 11 maart 2021

Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid,
uw troon staat van geslacht tot geslacht.

Woensdag 10 maart 2021

Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, (doet Hij dit) ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?

Dinsdag 9 maart 2021

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Maandag 8 maart 2021

Wie gerechtigheid en liefde najaagt,
vindt leven, gerechtigheid en eer.

Zondag 7 maart 2021

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.

Zaterdag 6 maart 2021

Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

Vrijdag 5 maart 2021

Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Donderdag 4 maart 2021

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Woensdag 3 maart 2021

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Dinsdag 2 maart 2021

Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid,
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela

Maandag 1 maart 2021

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Bijbeltekst van de dag

Indien iemand zondigt en doet één van de dingen die de Here verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie