DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2021)

Dinsdag 31 augustus 2021

En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.

Maandag 30 augustus 2021

Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften.

Zondag 29 augustus 2021

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Zaterdag 28 augustus 2021

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

Vrijdag 27 augustus 2021

Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Donderdag 26 augustus 2021

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Woensdag 25 augustus 2021

Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig,
maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Dinsdag 24 augustus 2021

Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Maandag 23 augustus 2021

Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

Zondag 22 augustus 2021

God zegent ons,
opdat alle einden der aarde Hem vrezen.

Zaterdag 21 augustus 2021

Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Vrijdag 20 augustus 2021

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Donderdag 19 augustus 2021

Want de Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen.

Woensdag 18 augustus 2021

Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

Dinsdag 17 augustus 2021

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.

Maandag 16 augustus 2021

Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft,
en hoe goed is een woord op zijn tijd!

Zondag 15 augustus 2021

En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zeide tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Zaterdag 14 augustus 2021

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Vrijdag 13 augustus 2021

Wijk van het kwade en doe het goede,
zoek de vrede en jaag die na.

Donderdag 12 augustus 2021

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Woensdag 11 augustus 2021

Laat de broederlijke liefde blijven.
Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

Dinsdag 10 augustus 2021

Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf,
maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.

Maandag 9 augustus 2021

Wie zijn vriend medelijden onthoudt,
die verzaakt de vreze des Almachtigen.

Zondag 8 augustus 2021

(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.

Zaterdag 7 augustus 2021

De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun hulpgeroep.

Vrijdag 6 augustus 2021

Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Donderdag 5 augustus 2021

Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Woensdag 4 augustus 2021

De schrandere ziet het onheil en bergt zich;
de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

Dinsdag 3 augustus 2021

De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Maandag 2 augustus 2021

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Zondag 1 augustus 2021

Hij heeft gerechtigheid en recht lief,
de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren.

Bijbeltekst van de dag

Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God,
uw wet is in mijn binnenste.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie