DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2021)

Zaterdag 31 juli 2021

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.

Vrijdag 30 juli 2021

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Donderdag 29 juli 2021

Een zacht antwoord keert de grimmigheid af,
maar een krenkend woord wekt de toorn op.

Woensdag 28 juli 2021

Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Dinsdag 27 juli 2021

Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.

Maandag 26 juli 2021

De Here is groot en zeer te prijzen,
zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

Zondag 25 juli 2021

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.

Zaterdag 24 juli 2021

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

Vrijdag 23 juli 2021

Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg,
ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

Donderdag 22 juli 2021

Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Woensdag 21 juli 2021

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Dinsdag 20 juli 2021

Hij geve u naar uw hart,
en doe al uw plannen in vervulling gaan.

Maandag 19 juli 2021

Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.

Zondag 18 juli 2021

Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.

Zaterdag 17 juli 2021

Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.

Vrijdag 16 juli 2021

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Donderdag 15 juli 2021

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Woensdag 14 juli 2021

Laat af en weet, dat Ik God ben;
Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.

Dinsdag 13 juli 2021

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Maandag 12 juli 2021

Hij antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel klederen heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo.

Zondag 11 juli 2021

De vreze des Heren voedt op tot wijsheid,
en ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Zaterdag 10 juli 2021

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.

Vrijdag 9 juli 2021

En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Donderdag 8 juli 2021

Want een ogenblik duurt zijn toorn,
een leven lang zijn welbehagen;
des avonds vernacht het geween,
tegen de morgen is er gejuich.

Woensdag 7 juli 2021

Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.

Dinsdag 6 juli 2021

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Maandag 5 juli 2021

Want wie is God behalve de Here,
wie is een rots buiten onze God?

Zondag 4 juli 2021

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Zaterdag 3 juli 2021

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Vrijdag 2 juli 2021

Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.

Donderdag 1 juli 2021

En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.

Bijbeltekst van de dag

Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie