DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2022)

Maandag 31 oktober 2022

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Zondag 30 oktober 2022

Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.

Zaterdag 29 oktober 2022

Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.

Vrijdag 28 oktober 2022

De liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons,
en bevestig Gij het werk onzer handen over ons,
ja, het werk onzer handen, bevestig dat.

Donderdag 27 oktober 2022

Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.

Woensdag 26 oktober 2022

Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Dinsdag 25 oktober 2022

De Here Here is mijn kracht:
Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Maandag 24 oktober 2022

Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Zondag 23 oktober 2022

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Zaterdag 22 oktober 2022

Hij zeide:
Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte,
o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil,
mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.

Vrijdag 21 oktober 2022

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

Donderdag 20 oktober 2022

Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

Woensdag 19 oktober 2022

Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun smeking,
maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.

Dinsdag 18 oktober 2022

Gij zult nauwgezet de geboden van de Here, uw God, onderhouden en de getuigenissen en de inzettingen, die Hij u opgelegd heeft.

Maandag 17 oktober 2022

Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.

Zondag 16 oktober 2022

Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen.

Zaterdag 15 oktober 2022

Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

Vrijdag 14 oktober 2022

Verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen.

Donderdag 13 oktober 2022

Het is een valstrik voor een mens
ondoordacht „heilig” te roepen,
en pas na gedane geloften te overwegen.

Woensdag 12 oktober 2022

Want er staat geschreven:
(Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

Dinsdag 11 oktober 2022

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Maandag 10 oktober 2022

Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn,
o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Zondag 9 oktober 2022

De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.

Zaterdag 8 oktober 2022

Vreest slechts de Here en dient Hem trouw met uw ganse hart, want ziet, welke grote dingen Hij onder u gedaan heeft.

Vrijdag 7 oktober 2022

Gerechtigheid verhoogt een volk,
maar zonde is een schandvlek der natiën.

Donderdag 6 oktober 2022

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.

Woensdag 5 oktober 2022

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.

Dinsdag 4 oktober 2022

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd,
aan wiens weg Hij welgevallen heeft.

Maandag 3 oktober 2022

Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

Zondag 2 oktober 2022

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht.

Zaterdag 1 oktober 2022

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Bijbeltekst van de dag

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie