DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2022)

Woensdag 30 november 2022

Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

Dinsdag 29 november 2022

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Maandag 28 november 2022

Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Zondag 27 november 2022

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Zaterdag 26 november 2022

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Vrijdag 25 november 2022

Beter is een weinig in de vreze des Heren,
dan een grote schat en onrust daarbij.

Donderdag 24 november 2022

En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Dinsdag 22 november 2022

En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Maandag 21 november 2022

Des Heren is de aarde en haar volheid,
de wereld en die daarop wonen.

Zondag 20 november 2022

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Zaterdag 19 november 2022

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Vrijdag 18 november 2022

Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.

Donderdag 17 november 2022

En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

Woensdag 16 november 2022

Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.

Dinsdag 15 november 2022

O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees smacht naar U,
in een dor en dorstig land, zonder water.

Maandag 14 november 2022

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Zondag 13 november 2022

Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

Zaterdag 12 november 2022

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

Vrijdag 11 november 2022

Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Donderdag 10 november 2022

Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Woensdag 9 november 2022

Mijn zonde maakte ik U bekend,
en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet;
ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden,
en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela

Dinsdag 8 november 2022

Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.

Maandag 7 november 2022

De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.

Zondag 6 november 2022

Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.

Zaterdag 5 november 2022

Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.

Vrijdag 4 november 2022

De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Donderdag 3 november 2022

Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent,
die zijn zaken recht behartigt.

Woensdag 2 november 2022

Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.

Dinsdag 1 november 2022

Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.

Bijbeltekst van de dag

Laten uw ogen voorwaarts blikken
en uw oogopslag rechtuit zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie