DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2023)

Dinsdag 31 januari 2023

En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Maandag 30 januari 2023

Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.

Zondag 29 januari 2023

Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

Zaterdag 28 januari 2023

De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

Vrijdag 27 januari 2023

Hij geneest de verbrokenen van hart
en verbindt hun wonden.

Donderdag 26 januari 2023

En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

Woensdag 25 januari 2023

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.

Dinsdag 24 januari 2023

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.

Maandag 23 januari 2023

Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

Zondag 22 januari 2023

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Zaterdag 21 januari 2023

Ik echter bezing uw sterkte,
des morgens jubel ik over uw goedertierenheid;
want Gij waart mij een burcht,
een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.

Vrijdag 20 januari 2023

Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Donderdag 19 januari 2023

Weer dus het verdriet uit uw hart en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid.

Woensdag 18 januari 2023

Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien.

Dinsdag 17 januari 2023

Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Maandag 16 januari 2023

Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.

Zondag 15 januari 2023

Ik wil de Here te allen tijde prijzen,
bestendig zij zijn lof in mijn mond.

Zaterdag 14 januari 2023

Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Vrijdag 13 januari 2023

Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.

Donderdag 12 januari 2023

De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is,
maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.

Woensdag 11 januari 2023

Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.

Dinsdag 10 januari 2023

En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Maandag 9 januari 2023

De Here verlost de ziel van zijn knechten,
allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.

Zondag 8 januari 2023

Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen.

Zaterdag 7 januari 2023

En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Vrijdag 6 januari 2023

Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken,
in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.

Donderdag 5 januari 2023

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Woensdag 4 januari 2023

Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.

Dinsdag 3 januari 2023

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam.

Maandag 2 januari 2023

Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.

Zondag 1 januari 2023

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen.

Bijbeltekst van de dag

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie